با ثبت نام و شرکت در کارگاه مهارت های ارتباطی زوجین، رفتارهای ویژه داشتن یک زندگی زناشویی سالم و موفق را بیاموزید.
زوجین به محض ورود به زندگی مشترک، با تضادهایی در رفتار و اخلاق نسبت به هم مواجه می شوند که عدم آشنایی آن ها با تفاوت های فردی در طرفین و همچنین کمیِ تجربه در مسائل زناشویی، سبب بروز اختلاف هایی در آن دو می شود که اگر کنترل و مهار نگردند، موجب خسارات روحی و روانی فراوانی در محیط زندگی شان خواهند شد.
بدین جهت گروه آموزشی آرامش ماندگار، با در نظر گرفتن لزوم آگاهی زوجین از این مهارت های ارتباطی ویژه، با همراهی اساتید و روانشناسان متخصص در حوزه زوج درمانی، اقدام به برگزاری کارگاه مهارت های ارتباطی زوجین نموده است.