مهارت های ارتباطی، اصول و بایدها و نبایدهایی دارند که با رعایتشان می توانید، روابطتان را بهبود ببخشید. در دوره آرامش ماندگار، این اصول با ذکر جزئیات ضروری آموزش داده می شود.
برای آنکه بتوانید روابطتان را در بهترین وضعیت برقرار کنید، به طوری که همیشه جانب اعتدال را رعایت کرده و فردی محبوب شوید، لازم است که برخی اصول را در ارتباطتان مدنظر قرار دهید که جلوی کندروی ها یا افراط های رفتاری تان را بگیرد.
دوره های آموزشی آرامش ماندگار، این اصول و قواعد را در جلسات گروهی و فردی در اختیارتان قرار می دهد.