داشتن ارتباط موثر، نیازمند رعایت تکنیکهای ارتباطی سازنده با دیگران است. در دوره آموزشی آرامش ماندگار، این تکنیکها را دریافت کنید.
ارتباط موثر، شیوه صحیح برقراری رابطه با دیگران است که در صورت اجرا شدن آن، افراد پشتوانه یکدیگر بوده و اثر مقبت بر روند پیشرفت هم دارند.
برقراری ارتباط موثر، در گرو رعایت تکنیکهایی ست که به بهبود روابط بین شان کمک کرده و آن ها را یاری گر هم می کند.
در دوره مهارت های ارتباطی آرامش ماندگار می توانید این تکنیکهای ارزشمند را آموخته و به کار بندید.