اصول کاربردی مهارت ارتباطی را در دوره های آرامش ماندگار فرا بگیرید.
ارتباط هنری ست که در دنیای امروز خیلی به کارمان می آید، هم در روابط کاری، هم در مسائل اجتماعی و هم در محیط خانواده و دوستان و اگر نسبت به آن بی تفاوت باشیم، شرایط خیلی برایمان سخت و کسل کننده خواهد شد.
برای آنکه بتوانید روابطتان را توسعه ببخشید، لازم است اصول کاربردی برای برقراری روابط هدفمند را بیاموزید که با حضور در دوره های آرامش ماندگار میسر می باشد.