علائم و نشانه های کاربردی زبان بدن را می توانید در دوره یک روزه آرامش ماندگار به صورت فشرده فرا بگیرید.
زبان بدن یکی از کاربردی ترین علومی است که برای برقراری ارتباطتان با دیگران، چه در خانواده و بین دوستان و چه در وضعیت های مختلف اجتماعی و کاری به آن نیاز دارید تا بتوانید با شناخت درست احساسات فرد در موقعیت، تصمیمی هوشمندانه اتخاذ کنید.
برای آشنایی با این علم می توانید در دوره یک روزه زبان بدن که توسط آرامش ماندگار برگزار می شود، شرکت کنید.