مهارت های صحیح ارتباطی را باید به درستی آموزش دیده و به کار ببندید تا بتوانید اثربخشی اش را ببینید. در مرکز آرامش ماندگار می توانید قواعد آن را فرا بگیرید.
مهارت های ارتباطی، شیوه های صحیح برای نشان دادن علائم و نشانه ها از سمت بدن به مخاطبین و همچنین عدم به کارگیری روش های فیک و بیهوده می باشد که فرد در موقعیت ها از خود نشان می دهد.
برای آنکه بتوانید جایگاه درست استفاده از حالات و رفتارها و همچنین عکس العمل ها را بدانید، از آموزش های مرکز آرامش ماندگار بهره ببرید.