در بازاریابی، فن بیان متفاوتی در مقایسه با مکالمات عادی نیاز دارید. در کارگاه آرامش ماندگار اصول آن را کامل بیاموزید.
در ارتباطات عادی که روزمره با خانواده و دوستان داریم، از نوع فن بیانه عامیانه تر و صمیمانه تری استفاده می کنیم در حالی که در بازاریابی، طرف مقابل ما قرار است از روی کلاممان هم به ما اطمینان کند و هم قانع شود که از ما خرید کند، این چیزی ست که با فن بیان عامیانه به دست نمی آید.
برای آنکه بتوانید فردی قوی در بازاریابی باشید و مسیر موفقیتتان صعودی باشد، لازم است که به یک سری آداب و نکات در فن بیانتان پایبند باشید.
در کارگاه های فردی و گروهی آرامش ماندگار می توانید این نکات و تکنیکها را به سادگی فرا بگیرید.