خانه | فن بیان | کارگاه فن بیان در بازاریابی

کارگاه فن بیان در بازاریابی

در بازاریابی، فن بیان متفاوتی در مقایسه با مکالمات عادی نیاز دارید. در کارگاه آرامش ماندگار اصول آن را کامل بیاموزید.
در ارتباطات عادی که روزمره با خانواده و دوستان داریم، از نوع فن بیانه عامیانه تر و صمیمانه تری استفاده می کنیم در حالی که در بازاریابی، طرف مقابل ما قرار است از روی کلاممان هم به ما اطمینان کند و هم قانع شود که از ما خرید کند، این چیزی ست که با فن بیان عامیانه به دست نمی آید.
برای آنکه بتوانید فردی قوی در بازاریابی باشید و مسیر موفقیتتان صعودی باشد، لازم است که به یک سری آداب و نکات در فن بیانتان پایبند باشید.
در کارگاه های فردی و گروهی آرامش ماندگار می توانید این نکات و تکنیکها را به سادگی فرا بگیرید.

کانال تلگرام 4941 058 0930