برای داشتن فن بیان مناسب در تجارت، از کارگاه های کوتاه مدت آرامش ماندگار جا نمانید.
برخلاف آنچه اکثر فروشندگان بر آن باورند، تجارت یک زبان ساده و عامیانه نیست که اگر فردی سخنور در محافل خانواده و دوستان هستید، در دنیای تجارت نیز بتوانید از همان روش ها استفاده کنید، بلکه لازم است به اصول اولیه فن بیان تجاری و نحوه صحبت با افراد در محدوده کاری تان، واقف باشید.
در کارگاه کوتاه مدت آرامش ماندگار، کاربردی ترین نکات فن بیان کاربردی تجارت را یاد بگیرید.